Odpadové hospodářství

Činnost oddělení

  • Samostatná působnost obce
  • Monitoruje černé skládky odpadů
  • Spolupracuje na tvorbě plánu odpadového hospodářství města

Přenesená působnost obce s rozšířenou působností

  • Uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady v množství nepřesahující 100t/rok, udělení souhlasu může vázat na podmínky
  • Uděluje souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů
  • Kontroluje, jak jsou právnickými osobami, fyzickými osobami oprávněnými k podnikání a obcemi dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí v oblasti odpadového hospodářství
  • Ukládá právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání pokuty za porušení stanovených povinností, současně může stanovit opatření a lhůty pro sjednání nápravy samostatným rozhodnutím
  • Vyjadřuje se zejména ke zřízení zařízení k odstraňování odpadů; v územním a stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady; k připravovaným změnám výrobního procesu nebo výroby, které mají vliv na nakládání s odpady; ke zřízení malých zařízení pro biologické zpracování využitelných biologicky rozložitelných odpadů; k zavedení nebo rozšíření výroby oxidu titaničitého
  • Vede a zpracovává evidenci odpadů a způsobů nakládání s nimi, autovraků a způsobů jejich zpracování, typu, množství a způsobu zpracování, využití nebo odstranění elektroodpadu, zařízení k nakládání s odpady, shromažďovacích míst nebezpečných odpadů a sběrových míst odpadů a skladů odpadů dopravců odpadů, jím vydaných souhlasů a dalších rozhodnutí

Další informace ohledně nakládání s odpady ve městě Plzni naleznete na webových stránkách pracoviště odpadů Technického úřadu Magistrátu města Plzně http://odpady.plzen.eu

Důležité formuláře

Důležité formuláře týkající se problematiky odpadového hospodářství naleznete v kategorii Formuláře.

Seznam sběrných dvorů na území města Plzně naleznete zde: www.cistaplzen.cz/svoz-a-sber-odpadu/sberne-dvory/

 

© 2023 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu