Prezentace ze semináře - financování projektů pro zlepšení kvality ovzduší

Dne 17. ledna 2011 se v Plzni konal bezplatný semináře „Možnosti financování projektů pro zlepšení kvality ovzduší v Plzeňském kraji z Operačního programu Životní prostředí“, který pořádal Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně ve spolupráci s Krajským úřadem Plzeňského kraje a občanským sdružením ENVIC.

Cílem semináře bylo představit aktuální dotační možnosti pro projekty přispívající ke zlepšení kvality ovzduší – zejména projekty snižování emisí a prašnosti z plošných zdrojů.

Semináře, který proběhl v budově Krajského úřadu, se zúčastnilo přes 70 osob – zástupců obcí, příspěvkových organizací i podnikatelských subjektů.

Níže uvedené prezentace z tohoto semináře naleznete na stránkách Regionálního poradenského a informačního místa ENVIC:

  • představení Regionálního poradenského a informačního místa ENVIC (tzv. RPIM), které žadatelům nabízí bezplatnou asistenci při přípravě žádosti o dotace,
  • prezentace plzeňské pobočky ČHMÚ o kvalitě ovzduší v Plzeňském kraji a Plzni,
  • shrnutí základních podmínek prioritní osy 2 Operačního programu Životní prostředí, v rámci které jsou poskytovány dotace na zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí,
  • podrobné informace k dotacím na pořízení nízkoemisních spalovacích zdrojů a zateplování budov,
  • shrnutí podmínek pro výsadbu a regeneraci izolační zeleně,
  • informace k dotacím na nákup strojů pro úklid zpevněných cest a komunikací,
  • shrnutí podmínek pro projekty snižování emisí NOx a SO2 a tuhých znečišťujících látek ze spalovacích a nespalovacích zdrojů,
  • informace o dotacích na snižování emisí organických těkavých látek (VOC),
  • informace o dotacích na snižování emisí čpavku (NH3) v zemědělských provozech.

 

© 2019 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu