Magistrát města Plzně
Odbor životního prostředí
Úvod Granty a dotace Fond ŽP města Plzně

Fond ŽP města Plzně

Fond životního prostředí města Plzně (FŽP) je trvalým účelovým fondem města, který byl zřízen jako podpůrný finanční zdroj v oblasti tvorby a ochrany zdravého životního prostředí a čistoty města. Tento fond je nástrojem ochrany životního prostředí dle § 33 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, a je nedílnou součástí majetku města.

Zřizovatelem fondu je Plzeň, statutární město, nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň.

Podporu projektů zlepšujících životní prostředí, a to zejména v oblastech:

 • čistoty města,
 • vodního hospodářství,
 • péče o zeleň a jejího rozvoje,
 • svozu, sběru, ukládání a likvidace odpadů,
 • monitorování složek životního prostředí a ekologických procesů,
 • výstavby dětských hřišť a dětských herních prvků,
 • publikační činnosti,
 • ekologické výchovy, výchovných akcí a rozšiřování informací o životním prostředí,
 • ochrany zemědělského a lesního půdního fondu,
 • ochrany zvířat.

Použití fondu:

 • Prostředky FŽP mohou být použity pouze k podpoře takových činností, které jsou nositeli ekologických funkcí, to znamená, že vedou přímo ke zlepšení životního prostředí města a tím i zdravotního stavu jeho obyvatel.
 • Příjemcem finančního příspěvku může být fyzická nebo právnická osoba, která má adresu nebo sídlo či místo k podnikání v Plzni, a nebo vykonává svoji činnost v Plzni.
 • Žádost o finanční podporu musí být podána elektronicky přes portál, kde naleznete dotační titul s názvem "Finanční podpora z Fondu životního prostředí města Plzně..." pro příslušný rok.
 • Komise životního prostředí RMP navrhuje výši a konkrétní účely, na které má být finanční podpora z FŽP poskytnuta.
 • Na poskytnutí finanční podpory z FŽP není právní nárok.

Žádosti o finanční podporu z FŽPmP přijímá,shromažďuje a projednává KŽP RMP:

Formální náležitosti a přílohy žádosti určuje komise. KŽP RMP se při projednávání žádostí o poskytnutí finanční podpory z FŽPmP řídí následujícími kritérii:

 • účel, na který je požadována podpora musí odpovídat statutu fondu, ostatní žádosti jsou z projednávání vyloučeny
 • stavem finančních prostředků na účtu fondu
 • účelovostí
 • prospěšností (rozsah a kvalita účinku na občany a životní prostředí města)
 • poptávkou (míra využívání fondu jednotlivým žadatelem a očekávaný vývoj poptávky)
 • mírou finanční zainteresovanosti žadatele
 • uskutečnitelností záměru žadatele

Návrh komise životního prostředí na poskytnutí finanční podpory (fin. daru) z FŽPmP schvaluje podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích Zastupitelstvo města Plzně.

Na poskytnutí finanční podpory z Fondu životního prostředí města Plzně není právní nárok. 

Důležité dokumenty:

Více informací: Ing. Barbora Malínská - malinska@plzen.eu

Zveřejněno: 17. 12. 2009, Kolářík Radek