Magistrát města Plzně
Odbor životního prostředí
Úvod Příroda Ochrana přírody

Ochrana přírody

Činnost oddělení

Zajišťování výkonu státní správy dle zákona o ochraně přírody a krajiny ČNR 114/1992 Sb.

Přenesená působnost obce s rozšířenou působností:

Pro území města Plzně a obcí Dýšina, Chrást, Chválenice, Kyšice, Letkov, Lhůta, Losiná, Mokrouše, Nezbavětice, Nezvěstice, Starý Plzenec, Štáhlavy, Štěnovický Borek a Tymákov:

 •  Vydává závazná stanoviska k zásahům do významných krajinných prvků (údolní niva, les, vodní tok, rybník).
 •  Vydává souhlasy k umísťování a povolování staveb, jakož i jiných činností, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz.
 •  Hodnotí a vymezuje místní systémy ekologické stability.
 •  Vydává závazná stanoviska k odlesňování a zalesňování pozemků nad 0,5 ha a k výstavbě lesních cest a lesních melioračních systémů.
 •  Vykonává státní dozor v ochraně přírody a krajiny.
 •  Povoluje rozšíření geograficky nepůvodního druhu rostliny či živočicha a rozšiřování křížence do krajiny.
 •  Rozhoduje o  vyhlášení přechodně chráněné plochy.
 •  Rozhoduje o povinnosti investorů zajistit hodnocení vlivu  zásahu na rostliny a živočichy (biologické hodnocení).
 •  Uplatňuje stanoviska k územním plánům, regulačním plánům a k návrhům vymezení zastavěného území z hlediska své působnosti.
 •  Rozhoduje o uvedení poškozené části přírody a krajiny do původního stavu a ukládá povinnosti provést přiměřená náhradní opatření.
 •  Vydává osvědčení o tom, že se jedná o živočicha odchovaného v lidské péči v případě držení volně žijících druhů ptáků, jejichž lov a odchyt jsou zakázány.

Pro území obcí Dýšina, Chrást, Chválenice, Kyšice, Letkov, Lhůta, Losiná, Mokrouše, Nezbavětice, Nezvěstice, Starý Plzenec, Štáhlavy, Štěnovický Borek a Tymákov:

 • Ukládá pokuty za přestupky a správní delikty v případě porušení povinností stanovených zákonem o ochraně přírody a krajiny.
 • Přijímá oznámení o kácení dřevin a rozhoduje o pozastavení, omezení nebo zákazu kácení dřevin.

Přenesená působnost pověřeného obecního úřadu:

Pro území města Plzně a obcí Dýšina, Chrást a Kyšice:

 • Registruje významné krajinné prvky a vydává závazná stanoviska k zásahům do registrovaných krajinných prvků.
 • Vyhlašuje památné stromy a jejich ochranná pásma a zajišťuje jejich ochranu, případně ruší jejich ochranu.

Náležitosti žádostí

V případě že:

 • realizací stavby dojde k zásahu do významného krajinného prvku (ze zákona - údolní niva, vodní tok, les, rybník i registrovaného) je nutné si vyžádat závazné stanovisko MMP OŽP podle § 4odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny ČNR 114/1992 Sb., ještě před vydáním územního rozhodnutí.
 • K žádosti je třeba doložit: výpis z katastru nemovitostí na dotčené pozemky, souhlas vlastníka pozemku, popis zásahu (např. technickou dokumentaci), údaje stavebníka (např. výpis z obchodního rejstříku).
 • realizací investiční akce by mohl být snížen nebo změněn krajinný ráz, je třeba získat ještě před vydáním územního rozhodnutí souhlas orgánu ochrany přírody (MMP OŽP) dle § 12 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992.
 • K žádosti je třeba doložit: popis zásahu (např. technickou dokumentaci), zakreslení záměru do fotografie nebo vizualizaci stavby, ze které bude patrná návaznost na okolní prostředí a údaje žadatele (např. výpis z obchodního rejstříku).
   
 • realizací stavby dojde ke kácení dřevin rostoucích mimo les. K tomuto zásahu je nutné povolení příslušného ÚMO, OÚ (dle místa kácení).
 • K žádosti je třeba doložit: výpis z katastru nemovitostí, situační nákres do mapy, popis dřeviny (např. druh, stáří), obvod kmene v 1,30 m nad zemí, zdůvodnění žádosti, údaje o žadateli (r. č., výpis z obchodního rejstříku atd.).

 

Zveřejněno: 1. 12. 2009, Kolářík Radek