Magistrát města Plzně
Odbor životního prostředí
Úvod Voda Ochrana vod

Ochrana vod

Činnost oddělení

Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně, oddělení ochrany vod a ovzduší, vykonává jakožto vodoprávní úřad státní správu na úseku vodního hospodářství ve správním obvodu Plzně – obce s rozšířenou působností.

Jako takový vykonává zejména tyto činnosti:

 • je dotčeným orgánem v územních a stavebních řízeních z hlediska ochrany vod, vyjadřuje se k umístění, provedení, změně nebo odstranění stavby nebo zařízení a nebo k provádění činnosti, pokud záměr může ovlivnit vodní poměry
 • uděluje povolení k nakládání s vodami (odběr povrchových a podzemních vod, vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, vzdouvání a akumulace povrchových vod …)
 • povoluje těžbu písku, štěrku a bahna z koryt vodních toků, geologické práce v záplavových územích a ochranných pásmech vodních zdrojů
 • uděluje souhlas ke stavbám, zařízením nebo činnostem, které mohou ovlivnit vodní poměry
 • zabezpečuje řízení ochrany před povodněmi
 • provádí vodoprávní dozor včetně dozoru nad vodními díly
 • ukládá pokuty a nápravná opatření k odstranění zjištěných závad
 • vede vodohospodářskou evidenci vydaných vyjádření, povolení, souhlasů a jiných rozhodnutí

Důležité formuláře

Důležité formuláře týkající se problematiky ochrany vod naleznete v kategorii Formuláře.

Legislativa platná v oblasti vodního hospodářství (výběr)

 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění
 • Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění
 • Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného stupně znečištění povrchových vod a odpadních vod, v platném znění
 • Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění
 • Vyhláška č. 414/2013 Sb., o vodoprávní evidenci, v platném znění
 • Vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu
Zveřejněno: 30. 11. 2009, Kolářík Radek