Magistrát města Plzně
Odbor životního prostředí
Úvod Legislativa

Legislativa

Přehled platných vyhlášek města Plzně v oblasti životního prostředí:

Aktuální znění všech právních předpisů (včetně vyhlášek) statutárního města Plzně je možné vyhledat v aplikaci na této adrese:

http://aplikace.plzen.eu/vyhlasky/

 • Vyhláška statutárního města Plzně č. 7/2009, kterou se mění vyhláška statutárního města Plzně č. 33/1997, o rekreačních oblastech města
 • Vyhláška statutárního města Plzně č. 6/2009, kterou se mění vyhláška statutárního města Plzně č. 19/2006, o některých povinnostech chovatelů psů
 • Vyhláška statutárního města Plzně č. 12/2007, kterou se mění vyhláška statutárního města Plzně č. 19/2006, o některých povinnostech chovatelů psů
 • Vyhláška statutárního města Plzně č.19/2006, o některých povinnostech chovatelů psů
 • Vyhláška statutárního města Plzně č. 4/2006, o zrušení vyhlášky Zastupitelstva města Plzně  č. 10/2002, o povinném hubení myší a potkanů ve městě Plzni, a o zrušení některých ustanovení obecně závazných vyhlášek statutárního města Plzně č. 24/2004 a č. 3/2005
 • Vyhláška statutárního města Plzně č. 3/2005, o ochraně městské zeleně
 • Vyhláška města Plzně č. 50/1998, o zřízení přírodní památky Čertova kazatelna
 • Vyhláška města Plzně č. 49/1998, o zřízení přírodní památky Doubí
 • Vyhláška města Plzně č. 46/1998, o zřízení přírodní rezervace Zábělá
 • Vyhláška města Plzně č. 31/1997, o zřízení přírodní rezervace Kamenný rybník
 • Vyhláška města Plzně č. 29/1997, o zřízení přírodní památky Kopeckého pramen

Přehled základní legislativy v oblasti životního prostředí:

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
 • zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
 • zákon č. 123/1998 Sb.,  o právu na informace o životním prostředí
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
 • zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
 • zákon č.  201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
 • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
 • zákon č. 477/2001 Sb.,  o obalech
 • zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF
 • zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství
 • zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči
 • zákon č.  99/2004 Sb., o rybářství
 • zákon č. 289/1995 Sb., o lesích
 • zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti
 • zákon č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání
 • zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Zveřejněno: 17. 12. 2009, Kolářík Radek