Magistrát města Plzně
Odbor životního prostředí
Úvod Myslivost

Myslivost

Činnost oddělení

Státní správa myslivosti je vykonávána v přenesené působnosti Magistrátem města Plzně - odborem životního prostředí. Výkon státní správy myslivosti se řídí zákonem č. 449/2001 Sb. o myslivosti.

Výkon státní správy myslivosti je vykonáván na celkové výměře 14 882ha. Z toho je: 8464ha zemědělské půdy, 5571ha lesní půdy, 346ha vodní plochy a 501ha ostatních ploch. Myslivost je vykonávána v 16 honitbách, třech bažantnicích a jedné oboře. Počet držitelů loveckých lístků je 256 a uživatelé honiteb drží 119 lovecky upotřebitelných psů.

Podle zákona 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně:

Rozhoduje o

 • opatřeních k zachovaní všech druhů zvěře v přírodě,
 • vypouštění zvěře do honitby,
 • umístění slaniska, napajedla nebo zařízení k přikrmování zvěře v případě, že nedá souhlas vlastník honebních pozemků,
 • omezení nebo zákazu vstupu do honitby,
 • krmení zvěře na náklad uživatele honitby, trpí-li zvěř hlady,
 • uznání honitby, uznání obory,
 • registraci honebního společenstva,
 • přičlenění pozemků k honitbě,
 • změně a zániku honiteb,
 • ustanovení a odvolání mysliveckého hospodáře,
 • snížení stavů zvěře a zrušení jejího chovu,
 • povolení lovu mimo dobu lovu,
 • povolení lovu na nehonebních pozemcích,
 • ustanovení a zrušení myslivecké stráže,
 • konání každoročních chovatelských přehlídek trofejí,
 • ukládání pokut podle § 64 zákona o myslivosti.

Vede

 • rejstřík honebních společenstev,
 • evidenci mysliveckých hospodářů, mysliveckých stráží, loveckých psů,
 • mysliveckou evidenci a statistiku a kontroluje plnění plánu lovu,
 • evidenci plomb a tyto plomby vydává,
 • vydává a odebírá lovecké lístky

Kontaktní místo st. správy myslivosti naleznete v kanceláři č. 201
tel: +420 378 03 3226, 3222.

Zveřejněno: 30. 11. 2009, Kolářík Radek