Magistrát města Plzně
Odbor životního prostředí
Úvod Ovzduší Ochrana ovzduší

Ochrana ovzduší

Činnost oddělení

Rozšířená působnost
Z pohledu zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Magistrát města Plzně jako okresní úřad - od 1.1. 2003 jako úřad obce s rozšířenou působností (tedy jako úřad obce III. stupně na území města Plzně a obcí Dýšina, Chrást, Chválenice, Kyšice, Letkov, Lhota, Lhůta, Losiná, Malesice, Mokrouše, Nezbavětice, Nezvěstice, StarýPlzenec, Štáhlavy, Štěnovický Borek a Tymákov) v přenesené působnosti:

 • vydává závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu
 • ukládá provozovateli provést v přiměřené lhůtě opatření ke zjednání nápravy v případě, že provozovatel neplní povinnosti stanovené zákonem o ochraně ovzduší nebo povolením provozu
 • ukládá pokuty fyzickým osobám za přestupky podle zákona o ovzduší
 • ukládá pokuty právnickým a fyzickým osobám podnikajícím za správní delikty, jsou-li spáchány v souvislosti s provozem nevyjmenovaných zdrojů
 • dozírá v rozsahu své působnosti na dodržování ustanovení zákona o ovzduší a jeho prováděcích předpisů
 • provádí kontrolní činnost na úseku ochrany ovzduší
 • aktivně zpřístupňuje veřejnosti bez zbytečného odkladu srozumitelné informace, týkající se oblasti ochrany ovzduší

Přenesená působnost
Magistrát města Plzně jako celoměstský orgán města v přenesené působnosti, a to jako obec I. stupně na území města Plzně (dle Statutu) vykonává tuto přenesenou působnost:

 • spolupracuje s MŽP při zpracování aktualizacích Programu zlepšování kvality ovzduší
 • vydává pro případy vzniku smogové situace regulační řád (omezení provozu silničních motorových vozidel) – nařízení obce
 • vydává vyjádření k závaznému stanovisku k umístění vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší
 • na svém území, nebo jeho části stanovuje vyhláškou nízkoemisní zónu a povoluje výjimky z režimu nízkoemisní zóny
 • vyhláškou stanovuje podmínky pro spalování suchého rostlinného materiálu v otevřeném ohništi za účelem jeho odstranění nebo jeho spalování zakázat, pokud zajistí jiný způsob jeho odstranění.

Dále zajišťuje

 • odborné činnosti týkající se ochrany a čistoty ovzduší se vztahem k městské problematice (v poslední době např. zajištování plnění opatření Programu ke zlepšování kvality ovzduší a pod.)
 • ve spolupráci s ČHMÚ, SITMP a hygienickými orgány koncepční a provozní záležitosti měření a vyhodnocování čistoty vnějšího ovzduší  ve městě (další informace v kategorii o monitoringu ovzduší)
Zveřejněno: 21. 12. 2009, Kolářík Radek