Magistrát města Plzně
Odbor životního prostředí
Úvod Lesní hospodářství

Lesní hospodářství

Činnost oddělení

Státní správa lesů je vykonávána na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Plzeň Magistrátem města Plzně - odborem životního prostředí.Výkon státní správy lesů se řídí zákonem č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), který v § 48 vymezuje pravomoc rozhodování Magistrátu města Plzně dle tohoto zákona.

Výkon státní správy lesů na území města Plzně je vykonáván na výměře lesní půdy 8 264 ha při lesnatosti 36,2 %.

Podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých dalších zákonů (zákon o lesích), ve znění pozdějších předpisů, odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně:

Rozhoduje o

 • pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa ,
 • prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa,
 • souhlasu k návrhům územně plánovací dokumentace, jimiž mají být dotčeny lesní pozemky, pokud není příslušný ústřední orgán státní správy lesů , o souhlasu k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa, do výměry 1 ha lesa hospodářského a o souhlasu k vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa,
 • dělení lesních pozemků, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod jeden ha,
 • odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa do výměry 1 ha nebo o omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa a o výši poplatků za odnětí,
 • dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa, pokud nepřesahují jejich správní obvod,
 • povolení výjimky ze zákazu některých činností v lese, pokud nepřesahují jejich správní obvod,
 • stanovení podmínek ke konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí v lese, pokud nepřesahují jejich správní obvod,
 • uložení opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku před škodami, které by mohly být způsobeny padáním kamenů, sesouváním půdy, pádem stromů a lavinami z lesních pozemků a o tom, kdo ponese náklady s tím spojené,
 • uložení opatření v případech mimořádných okolností, pokud nepřesahují jejich správní obvod,
 • výjimkách ze zákazu provádět mýtní těžbu v lesních porostech mladších než 80 let,
 • podmínkách lesní dopravy po cizích pozemcích,
 • udělení nebo odejmutí licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře, o pověření právnické nebo fyzické osoby výkonem funkce odborného lesního hospodáře,
 • uložení opatření k odstranění zjištěných nedostatků, opatření ke zlepšení stavu lesů a plnění jejich funkcí, o zastavení nebo omezení výroby nebo jiné činnosti v lese v případech hrozících škod,
 • nezbytných opatřeních k odvrácení hrozícího nebezpečí,
 • ukládání pokut podle §§ 54 - 55 lesního zákona.

A dále

 • vede evidenci nájmů a výpůjček pozemků určených k plnění funkcí lesa ve svém správním obvodu,
 • zajišťuje zpracování lesní hospodářských osnov,
 • povoluje těžbu uznaných stromů nebo porostů,
 • povoluje výjimky ze stanovené velikosti nebo šířky holé seče,
 • povoluje výjimky ze zákonných lhůt pro zalesnění a zajištění kultur,
 • ustanovují lesní stráž s působností ve svém správním obvodu a zrušují ustanovení lesní stráže ve svém správním obvodu,
 • soustřeďuje údaje lesní hospodářské evidence o lesích ve svém správním obvodu a postupují je pověřené organizační složce státu,
 • vykonává dozor nad dodržováním tohoto zákona.

Kontaktní místo st. správy lesů naleznete v kancelář č.201,
tel : +420 378 03 3222, 3226.

Zveřejněno: 30. 11. 2009, Kolářík Radek