Magistrát města Plzně
Odbor životního prostředí
Úvod Odpady Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství

Činnost oddělení

Samostatná působnost obce

  • monitoruje černé skládky odpadů

Přenesená působnost obce s rozšířenou působností

  • uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady v množství nepřesahující 100t/rok, udělení souhlasu může vázat na podmínky
  • uděluje souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů
  • kontroluje, jak jsou právnickými osobami, fyzickými osobami oprávněnými k podnikání a obcemi dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí v oblasti odpadového hospodářství
  • ukládá právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání pokuty za porušení stanovených povinností, současně může stanovit opatření a lhůty pro sjednání nápravy samostatným rozhodnutím
  • vyjadřuje se zejména ke zřízení zařízení k odstraňování odpadů; v územním a stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady; k připravovaným změnám výrobního procesu nebo výroby, které mají vliv na nakládání s odpady; ke zřízení malých zařízení pro biologické zpracování využitelných biologicky rozložitelných odpadů; k zavedení nebo rozšíření výroby oxidu titaničitého
  • vede a zpracovává evidenci odpadů a způsobů nakládání s nimi, autovraků a způsobů jejich zpracování, typu, množství a způsobu zpracování, využití nebo odstranění elektroodpadu, zařízení k nakládání s odpady, shromažďovacích míst nebezpečných odpadů a sběrových míst odpadů a skladů odpadů dopravců odpadů, jím vydaných souhlasů a dalších rozhodnutí

Další informace ohledně nakládání s odpady ve městě Plzni naleznete na webových stránkách pracoviště odpadů Technického úřadu Magistrátu města Plzně http://odpady.plzen.eu

Důležité formuláře

Důležité formuláře týkající se problematiky odpadového hospodářství naleznete v kategorii Formuláře.

Seznam sběrných dvorů na území města Plzně naleznete zde: www.cistaplzen.cz/svoz-a-sber-odpadu/sberne-dvory/

 

Zveřejněno: 30. 11. 2009, Kolářík Radek