Program zlepšování kvality ovzduší ve městě Plzni - aktualizace 2010

banner

Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně zajistil na základě usnesení Rady města Plzně aktualizaci Programu ke zlepšení kvality ovzduší ve městě Plzni. Jedná se o místní program ke zlepšení kvality ovzduší, který byl zpracován dle § 7 odst. 6 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění.

Pro potřeby tohoto programu byla rovněž pro město Plzeň zpracována rozptylová studie. Z analytické části programu vyplývá, že ovzduší na území města Plzně je mimo jiné zatěžováno nadlimitní koncentrací velmi jemných polétavých prachových částic. Tento stav je zapříčiněn zejména velkým a stále se zvyšujícím podílem zpevněných ploch, hustotou stále narůstající frekvence automobilové dopravy a částečně s přetrvávajícím používáním lokálních topenišť na tuhá paliva. Vzhledem k tomu, že se neočekává zlepšování této situace, řeší návrhová část programu možné způsoby ke zmírnění tohoto neuspokojivého stavu.

Tuto odbornou studii a zejména její návrhovou část Vám v rámci veřejného projednání předkládáme k informaci. Za případné připomínky či postřehy předem děkujeme.

Zájemci si mohou stáhnout Souhrn (PDF, 166 kB), kompletní Program ke zlepšení kvality ovzduší (PDF, 1264 kB) a Rozptylovou studii znečištění ovzduší města Plzně (PDF, 934 kB).

 

Mgr. Miroslav Klán
Odbor životního prostředí MMP

© 2021 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu