Program zlepšování kvality ovzduší ve městě Plzni

banner


Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně zajistil na základě usnesení Rady města Plzně pořízení Programu ke zlepšení kvality ovzduší ve městě Plzni. Jedná se o místní program ke zlepšení kvality ovzduší, který byl zpracován dle § 7 odst. 6 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění.

Pro potřeby tohoto programu byla rovněž pro město Plzeň zpracována rozptylová studie. Z analytické části programu vyplývá, že ovzduší na území města Plzně je mimo jiné zatěžováno nadlimitní koncentrací velmi jemných polétavých prachových částic. Tento stav je zapříčiněn zejména velkým a stále se zvyšujícím podílem zpevněných ploch, hustotou stále narůstající frekvence automobilové dopravy a částečně s přetrvávajícím používáním lokálních topenišť na tuhá paliva. Vzhledem k tomu, že se neočekává zlepšování této situace, řeší návrhová část programu možné způsoby ke zmírnění tohoto neuspokojivého stavu.

Tuto odbornou studii a zejména její návrhovou část Vám v rámci veřejného projednání předkládáme k informaci. Za případné připomínky či postřehy předem děkujeme.

Zájemci si mohou stáhnout Souhrn (PDF, 220 kB) i kompletní Program zlepšování kvality ovzduší (PDF, 575 kB).

 

Mgr. Miroslav Klán
Odbor životního prostředí MMP

© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu