XXIV. výzva Operačního programu Životní prostředí – dotace pro projekty na zlepšení kvality ovzduší

Státní fond Životního prostředí otevřel další, v pořadí již XXIV. výzvu pro příjem žádostí o dotaci z Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP). Tato výzva se týká prioritní osy 2. Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí.

Od 1. listopadu 2010 do 29. července 2011 bude možné zažádat o podporu zejména na následující projektové záměry:

 • pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje na zemní plyn např. do budovy školy, obecního úřadu či podnikatelské provozovny; souběžně se změnou zdroje je možné realizovat zateplení budovy,
 • výstavba nového či rekonstrukce stávajícího centrálního zdroje tepla, včetně rozvodů,
 • plynofikace obce (pouze středotlaká síť),
 • výsadba a regenerace izolační zeleně oddělující obytnou zástavbu od průmyslových zón, frekventovaných komunikací apod.,
 • pořízení strojů na úklid zpevněných cest a silničních komunikací za účelem snížení prašnosti,
 • výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší v celorepublikovém měřítku,
 • rekonstrukce spalovacích zdrojů nad 5 MW za účelem snížení emisí NOx, SO2 a prachových částic,
 • rekonstrukce nespalovacích zdrojů nebo instalace dodatečných zařízení pro záchyt emisí za účelem snížení emisí znečišťujících látek, pro které jsou stanoveny imisní či emisní limity,
 • záměna technologií a technická opatření vedoucí ke snížení emisí organických těkavých látek (přechod na vodou ředitelné barvy, instalace biofiltrů apod.),
 • technická opatření na zdrojích NH3 v zemědělských provozech.

Dotace může dosáhnout až 90 % způsobilých výdajů.
Podrobnosti k výzvě naleznete na http://www.opzp.cz/clanek/11/1527/xxiv-vyzva-opzp-v-ramci-prioritni-osy-2.

Bezplatnou asistenci při přípravě projektových záměrů a příloh požadovaných k žádosti zajišťuje ve spolupráci  se Státním fondem životního prostředí občanské sdružení ENVIC www.envic-sdruzeni.cz/opžp.

Asistence pro žadatele:

 • posouzení financovatelnosti projektového záměru z OP ŽP,
 • navržení modelu financování projektu s využitím dotace, vypočtení výše dotace,
 • asistenci při zpracování rozpočtu projektu, kontrolu způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu, kontrolu limitů výdajů na jednotlivé položky rozpočtu apod.,
 • konzultace obsahu a formy příloh požadovaných k žádosti o dotaci,
 • poradenství s vyplňováním formuláře žádosti o dotaci v elektronickém prostředí BENE FILL.

Podrobnosti o činnosti ENVIC a kontakty naleznete na www.envic-sdruzeni.cz

© 2019 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu