Chráněná území

 

Přírodní památka Doubí

Lokalizace:

Doubí

Území se nachází severně od města Plzeň, východně od železniční trati Plzeň - Žatec, na východním (pravém) břehu bezejmenného potoka - přítok Boleveckého potoka.

K.ú.: Bolevec

Výměra: 28,1265 ha

n.v.: 333 - 390 m

Zřizovací akt: vyhláška Rady města Plzně ze dne 4. 6. 1998 pod č. 49/1998.

Důvod ochrany

Ochrana zbytku borové doubravy se skupinou dvěstěletých dubů. Z entomologického pohledu je možno toto území označit za jedno z nejkvalitnějších plzeňských biocenter, neboť se zde nachází vzácné druhy hmyzu, které jsou vázány na přestárlé listnaté porosty, zvláště vzácným druhem je např. tesařík Acimerus schaefferi.

Geologie, geomorfologie, pedologie

Území vzniklo na tektonickém zlomu v permokarbonských usazeninách. Půdy jsou oligotrofní hnědé lesní. Na dně údolí bývalo rašeliniště, ale dnes je vysušeno. Území zasahuje i částečně na rovinu nad svahem, kde jsou četné skalní výchozy. Na jednom z nich je zajímavý geomorfologický útvar tzv. pupek - pískovcová konkrece uprostřed s dutinou, která vystupuje ze skály.

Botanika

V území se vyskytují běžné lesní druhy bylin, z významnějších - konvalinka vonná, zeměžluč, kokořík mnohokvětý, hruštička zelenokvětá.

Zoologie

Obratlovci: datel, ještěrka ob., slepýš, čolek obecný.

Významný je hmyz, který je vázán na přestárlé zbytky původních listnatých porostů. Lokalita je známa dřívějšími nálezy tesaříka Acimerus schaefferi (Coleoptera, Cerambycidae), byla to jedna z nemnoha lokalit tohoto druhu v Čechách. V současnosti nepotvrzen jeho výskyt, ale je možné přežívání slabé populace.

Dále zde byl nalezen tesařík Pedostrangalia revestita (Col., Cerambycidae), hnojník (Aphodius zenkeri (Col., Scarabaeidae).

Lesnická charakteristika

Území tvoří zbytek kyselé borové doubravy se skupinou dvěstěletých dubů.

Původní dřeviny: dub zimní a letní, borovice lesní, jedle, lípa, bříza, jalovec, jeřáb, líska, krušina, hloh.

Nepůvodní dřeviny: borovice vejmutovka, borovice černá, borovice limba, modřín, javor klen, dub červený., buk, habr, jasan.

Hospodářské využití, návrh péče, ohrožení

V celém území dochází k mohutné přirozené obnově dubu, včetně prosvětlených míst v jehličnatých monokulturách. V přístupných místech je možno provádět běžné citlivé lesní hospodářství, umělé výsadby borovice je žádoucí postupnou výchovou převést na smíšené porosty s vyšším zastoupením dubu, smrkové porosty převést na dubové postupnou obnovou pomocí podrostního hospodářství.

Literatura

Doležal Z. (1996): Entomologický průzkum biocenter funkčních a navrhovaných (Přírodovědecké podklady místního ÚSES v okrese PM - V. etapa)

Berkovec J. (1990): Základní údaje o území navrženém k ochraně dle zák. č. 40/1956 Sb.

Suchý (1990): Seznam brouků zjištěných v areálu

předchozídalší
© 2023 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu