Magistrát města Plzně
Odbor životního prostředí

ÚSES

Kapitoly

Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu, zajišťují uchování a reprodukci přírodního bohatství a příznivě působí na okolní méně stabilní části krajiny.
Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability.
Ochrana systému ekologické stability je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ; jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát.

 Rekonstrukce vegetace

 Charakteristiky typů biochor pro Plzeň

Zveřejněno: 13. 1. 2010, Klán Miroslav , Mgr.