Chráněná území

  

Přírodní památka Kopeckého pramen

Lokalizace:Kopeckého pramen

Minerální pramen, který se nachází v severozápadní části Plzně, asi 2,5 km od centra vnitřního města, při západním okraji městské části Lochotín.

K.ú.: Bolevec

Výměra: 0,42 ha

n.v.: 346 - 355 m

Zřizovací akt: vyhláška Rady města Plzně ze dne 3. 7. 1997 pod č. 29/1997.

Důvod ochrany

Ochrana ojedinělého minerálního pramene, který byl v minulosti jímán a využíván jako léčivý minerální pramen (tzv. plzeňská lázeňská voda).

Geologie, geomorfologie, pedologie

Podle geologické mapy budují území pramene sedimenty týneckého souvrství středočeského karbonu. Půdní skelet ukazuje zastoupení pískovce, drobnozrnných slepenců a jílovců.

Vývěr pramene má charakter plošného prameniště na ploše asi 10x15 m., dle hydrologické studie (STOČES 1985), bylo zjištěno v pramenu značné množství železa (nad 15 mg/l), dále pak manganu a síranu a oxidu uhličitého. Též vydatnost pramene je poměrně značná (maximální čerpané množství vody 0,4 l/s).

Botanika

Vegetace je tvořena porostem s převládajícím javorem mléčem a olší lepkavou. V porostu se dále nachází bříza bradavičnatá, hloh obecný, jasan ztepilý, jeřáb ptačí, lípa srdčitá, líska obecná, topol osika, trnovník akát, vrba jíva, vrba křehká a další.

Zoologie

Druhová skladba živočichů odpovídá danému vegetačnímu krytu. Při průzkumu bylo zjištěno 22 druhů živočichů.

Hospodářské využití, návrh péče, ohrožení

Pramen byl v roce 1833 podchycen z podnětu plzeňského purkmistra Martina Kopeckého, který navázal na místní tradici o léčivosti pramene a založil akciovou společnost pro zřízení lázní. U pramene pak byla zřízena kolonáda, prostor byl parkově upraven. V současné době nejsou staré jímací objekty zachovány, do pramene se dostávají i vody povrchové z pozemků severně od prameniště. Tato voda je svedena korytem do jezírka, které se nachází pod chráněným územím.

Lokalita s výskytem minerálního pramene má význam přírodovědecký a kulturně historický.

Každý rok je dle plánu péče provedena probírka porostu, likvidace náletových dřevin, v roce 1997 zde byl pro obyvatele Domova důchodců a ostatní návštěvníky zhotoven povalový chodník a lavičky. Území ohrožuje stavba městského komunikačního okruhu, která pravděpodobně zasáhne do ochranného pásma památky a může narušit vydatnost pramene.

Literatura

Hammerschmied J., Červená a., Hostička M. (1988): Inventarizační průzkum - Chráněný přírodní výtvor Kopeckého pramen. - KSSPPOP. Plzeň. + doplněk fauny a flóry v roce 1989

Stočes I. (1985): Hydrogeologické posouzení chráněné přírodní památky - Kopeckého pramene - v Plzni Lochotíně

Dyk V., Krupař J. (7/1998): Odborný hydrogeologický posudek Plzeň - Lochotín PP Kopeckého pramen. Gekon spol. s r.o. středisko hydrogeologie. Plzeň.

předchozídalší
© 2023 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu