Chráněná území

 

Přírodní rezervace Petrovka

Lokalizace:Petrovka

Území zahrnuje údolí Boleveckého potoka západně od silnice Plzeň - Ledce a přilehlé jižní stráně s borovými porosty včetně geomorfologických zajímavostí (Petrovská jáma, apod.).

K.ú.: Bolevec

Výměra: 28,0803 ha

n.v.: 340 - 380 m

Zřizovací akt: vyhláška Západočeského krajského národního výboru v Plzni ze dne 3. 3. 1988

Důvod ochrany

Ochrana ekosystému boru s genofondem místního ekotypu borovice lesní, jednoho z nejstarších rašelinišť na Plzeňsku, mokřadních luk a výskytu četných chráněných a ohrožených druhů. Území je ukázkou tektonické podmíněnosti vývoje reliéfu včetně pseudokrasových jevů.

Geologie, geomorfologie, pedologie

Území budují sedimenty týneckého souvrství.Tyto sedimenty vystupují ve skalních výchozech na příkrých erozivních svazích a to především ve svahu před Petrovskou dírou (jeskyní ve výchozu pevných drobnozrnných arkóz) a svahu Petrovské jámy.

Kvartérní sedimenty tvoří téměř souvislý pokryv chráněného území. Jsou zastoupeny eluvii, sutěmi, rašelinami a aluviálními uloženinami. Území představuje morfologicky silně členitý reliéf vytvořený erozními a erozně - denudačními pochody na tektonicky predisponované zóně. Osou chráněného území je hluboké údolí Boleveckého potoka široké kolem 100 m, přehrazené ve střední části hrází rybníka Strženka (Hádek), k němuž je zahrnuta část morfologicky výrazného levobřežního svahu.Údolí potoka tvoří široká, silně podmáčená údolní niva pokrytá neobhospodařovanými loukami zarůstajícími náletem. Půda je kaolinická až hnědá podzolová.

Botanika

Petrovka je botanicky velice zajímavým územím, má výborně zachované přirozené cenosy. Dokladem toho je, že zde stále přežívá populace kapradě hřebenité (Dryopteris cristata) v bažinné olšině. Při provedení floristického a fytocenologického průzkumu bylo zjištěno 207 druhů cévnatých rostlin. Mezi nejzajímavější taxony patří bledule jarní, ocún jesenní, pětiprstka májová, kosatec žlutý i sibiřský, bělozářka liliová, jalovec, a dále vstavačovité byliny prstnatec májový a vstavač mužský.

Zoologie

Při inventarizačním průzkumu území byl zjištěn výskyt 132 druhů živočichů. Mezi nejvýznamnějšími jsou čmelák, ještěrka obecná, káně lesní, poštolka obecná, datel černý, strakapoud velký, jiřička obecná, konipas bílý,sedmihlásek hajný, pěnice hnědokřídlá, červenka obecná, drozd zpěvný, sýkora modřinka, sýkora koňadra, sýkora parukářka, stehlík obecný, ježek západní.

Lesnická charakteristika

Základní cenobiont území tvoří borovice lesní (Pinus sylvestris), její zdejší populace i dnes představuje jeden z nejcennějších ekotypů tohoto stromu v Čechách. Lokálně území tvoří i kulturní lesy se smrkem, modřínem, duby, bukem, břízou, habrem, borovicí tuhou a borovicí Banksovou.

Hospodářské využití, návrh péče, ohrožení

Vstavačová louka je pravidelně kosena a jsou zde vyřezávány olšiny. Tato údržba je nutná pro rozšíření zdejší populace ohroženého druhu prstnatce májového a silně ohroženého druhu vstavače mužského.

Chráněné území svým rozmanitým a přitom vyváženým přírodním prostředím a členitostí terénu přitahuje návštěvníky k vycházkám a sportovním aktivitám, kterými je narušován ochranný režim. Negativními vlivy současnosti jsou velký pohyb obyvatel sídliště Severní předměstí a v minulosti výstavba chat při jv. okraji.

Literatura

Hostička M., Vacovský (1991): Inventarizační průzkum - Chráněný přírodní výtvor Petrovka. - ČÚOP středisko Plzeň

Nesvadbová J., Sofron J. (1991): Vegetace chráněného území Petrovka. - Zpr. Muz. Zpč. kraje - Přír. 41: 73 - 76. Plzeň.

Berkovec J. (1989): Petrovka jako čtvrtá - zůstane přírodní rezervace nadále přitažlivá? článek - Pravda

předchozídalší
© 2023 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu