Chráněná území

 

Přírodní rezervace Zábělá

Lokalizace:

příkrá skalnatá stráň přecházející postupně až do roviny východně od příměstské části Bukovec při pravém břehu Berounky, navazující na severní straně na stejnojmennou přírodní rezervaci v okrese Plzeň - sever

K.ú.: Bukovec

Výměra: 4,8372 ha

n.v.: 300 - 338 m

Zřizovací akt: Vyhláška Rady města Plzně č. 46/1998 ze dne 21. 5. 1998

Důvod ochrany

Zachování přirozeného reliktního boru a smíšeného lesního porostu habrové doubravy s bohatou hájovou vegetací.

Lesnická charakteristika

Smíšený listnatý les (na skalách s borovicí) s vysokým zastoupením dubu. Kategorie: les ochranný

Hospodářské využití, návrh péče,ohrožení

Vzhledem k přirozené obnově a tím i možnosti udržení přirozeného druhového složení lesních porostů provádět jen minimální zásahy, zaměřit se pouze na podporu cílové skladby a odstraňování nevhodných druhů dřevin. V rámci opatření k ochraně lesa sledovat výskyt tracheomykózních onemocnění. Ohrožení uvedené lokality by mohlo vzejít ze stoupajícího zájmu o turistiku, neboť velice pěkné území a jím procházející naučná stezka lákají stále více návštěvníků. Negativně působí i existence mezinárodní železnice vedoucí při východní hranici rezervace. Stav vegetace může zde být nepříznivě ovlivněn výraznějším suchem.

Literatura

Plán péče na období r.1997 - 2004

 

předchozídalší
© 2023 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu