Chráněná území

 

Přírodní památka Čertova kazatelna

Lokalizace:Čertova kazatelna

Část příkrého svahu se skalními výchozy nad údolní nivou řeky Mže, asi 1 km jv. od Radčic v okr. Plzeň - město

K.ú.: Radčice

Výměra: 2,40 ha

n.v.: 311 - 340 m

Zřizovací akt: Vyhláška Rady města Plzně č. 50/1998 z 25. 6. 1998 (poslední přehlášení)

Původně zřízena 4. 11. 1974 radou ONV Plzeň - sever, po delimitaci územních celků přehlášena radou Národního výboru města Plzně dne 23. 3. 1979

Důvod ochrany

Ochrana skalního defilé s četnými morfologicky nápadnými útvary selektivního zvětrávání sedimentů plzeňského karbonu (skalní okna, kulisy, římsy aj.).

Geologie, geomorfologie a pedologie

Ve skalním defilé zahrnutém do chráněného území jsou odkryty sedimenty kladenského a týneckého souvrství středočeského karbonu, včetně jejich styku. Kladenské souvrství je zastoupeno nýřanskými vrstvami, tvořenými arkózami a arkózovými pískovci, ojediněle vložkami prachovců, ve svrchní části je vyvinut uhelný jílovec přecházející v uhelnou slojku.

Týnecké souvrství je zastoupeno rovněž arkózami a arkózovými pískovci a vložkami slepenců. Právě v tomto souvrství na východním okraji chráněného území jsou vyvinuty četné velmi nápadné a morfologicky zajímavé formy větrání - zemní pyramidy, kulisy, skalní okna, římsy, voštiny apod.

Uvedené sedimenty v obou souvrstvích představují pestrý vývoj řečištní a nivní facie.

Území je součástí reliéfu vytvořeného dlouhodobým denudačním procesem, v němž se uplatňují výlučně erozně denudační prvky. Všechny povrchové tvary na území PP vznikly modelací povrchu proudící vodou v různé podobě, od dešťového ronu až k přímé erozi vodních toků. Dominující jsou erozní svahy příkré až velmi příkré, vzniklé přímou fluviální erozí vodních toků při zahlubování údolní soustavy během pleistocenu. Morfologicky jsou pozoruhodné typově velmi rozrůzněné formy zvětrávání.

Botanika

PP Čertova kazatelna spadá do fytogeografického okrsku Plzeňská pahorkatina.Vegetační kryt je výsledkem vývoje území. Vegetace PP je v současné době silně ovlivněna blízkostí okresního města, frekventovanou komunikací a provozem způsobeným rekreačním pobytem ve stávajících chatách vybudovaných v těsné blízkosti chráněného území.Výskyt keřového porostu, zejména bezu černého s ostružiníkem, a lesních dřevin.

Zoologie

V území lze občas spatřit bažantí zvěř, koroptev, divokou kachnu, zajíce, divoké prase, muflona, srnčí zvěř, lišku, kunu skalní, tchoře, sojku, vránu a straku.

Lesnická charakteristika

Na území PP Čertova kazatelna jsou stanoveny lesní typy OZ 3 - reliktní bor kamenitý (vřesový) a OK 1 - kyselý dubový bor borůvkový.

Hospodářské využití, návrh péče, ohrožení

Lesní porost chráněného území spadá do kategorie lesa zvláštního určení. V části skalního defilé (především na východním okraji) je třeba dle potřeby provádět zásahy zaměřené na odstraňování porostu, aby zůstávala odkryta alespoň část výchozů k pohledu na odkryvy karbonských hornin se všemi geologickými a geomorfologickými zajímavostmi. Odstraňovat je nutno i každý zjištěný náletový porost ve štěrbinách skalní stěny. V PP je vyloučen vstup na skalní útvary, neboť každé narušení výchozů vyvolává intenzivnější erozi a může dojít k poškození zajímavých fenoménů chráněného území. Občas je potřeba odstraňovat drobné odpadky z CHÚ po neukázněných návštěvnících a zamezit tvorbě nepovolených skládek.

PP Čertova kazatelna je ohrožena plynnými a prašnými imisemi zejména z plzeňské průmyslové aglomerace, vlivem frekventované silnice a zvýšeným rekreačním provozem se snahou vytváření černých skládek na volných místech.

Literatura

Kraft J., Červená A., Nesvadbová J., Žán M.(1984): Inventarizační průzkum. Plzeň

předchozídalší
© 2023 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu