Chráněná území

 

Přírodní památka Malesická skála

Lokalizace:Malesická skála

Skalní pyramida na levém údolním svahu údolí Chotíkovského potoka, asi 1,5 km severovýchodně od obce Malesice v Touškovské kotlině.

K.ú.: Malesice

Výměra: 0,01 ha

n.v.: 370 - 385 m

Zřizovací akt: Usnesení pléna ONV PS č. IX ze dne 7. 9. 1989

Původně zřízena: 12.7.1974 Usnesením ONV č. 153/8

Důvod ochrany

Ochrana ojedinělé skalní pyramidy vejčitého půdorysu o rozměrech cca 7 x 15 m a výšce cca 7 - 20 m. Bizardní skalní věž vznikla selektivním zvětráváním, odnosem a vodní erozí hrubozrnných arkózových sedimentů plzeňského karbonu.

Geologie, geomorfologie a pedologie

Horninovým podkladem jsou pískovce a slepence svrchního karbonu. Skalní výchoz tvaru věže je tvořen pestře zbarvenými slepenci a arkózami týneckého souvrství. Střídání písčitých arkóz a slepencových poloh o mocnosti několika decimetrů dokládá cyklickou sedimentaci a měnící se rychlost a unášecí sílu říčního proudu v karbonu. Původní polohy usazenin byly prosyceny hydroxidy železa (především limonitem), jež některé části pískovců a slepence pevně stmelily, zejména podél původních puklin, přičemž méně soudržné části pískovců pak vyvětraly. Polohy železivců o mocnosti kolem 1 cm vystupují na styku jednotlivých hornin nebo pronikají napříč vrstvami. Ovlivňují tak selektivní zvětrávání při vzniku konvexních a konkávních tvarů (hrbolků a jamek), různých římsovitých a lištovitých výčnělků a žeber. Pestré červenavé a hnědavé zabarvení slepenců působí oxidy a hydroxidy železa vysrážené z vod kolujících horninami. Na vrcholku věže se vytváří náznak pokličky. Okolo skalnatého výchozu se vyvinuly hnědé půdy - kyselá kambizem typická (místy kambizem rubefikovaná).

Botanika

Sporou vegetaci chráněného území tvoří kyselý dubový bor borůvkový.

Hospodářské využití, návrh péče, ohrožení

Území přírodní památky má především studijní a dokumentační účel.

Skála je poškozována turisty a horolezci - odlamují se vrstvičky železivce a drolí se slepencové polohy.

Literatura

Chráněná území ČR, Plzeňsko a Karlovarsko, Okres Plzeň - sever, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

 

předchozídalší
© 2023 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu