ÚSES

Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu, zajišťují uchování a reprodukci přírodního bohatství a příznivě působí na okolní méně stabilní části krajiny.
Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability.
Ochrana systému ekologické stability je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ; jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát.

 Rekonstrukce vegetace

 Charakteristiky typů biochor pro Plzeň

© 2023 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu